Kiểm soát thiệt hại nước trong vòng bi

Vòng bi phần tử cán là một trong những thành phần nhạy cảm nhất được sử dụng trong các máy móc liên quan đến ô nhiễm nước. Trong thực tế, vòng bi có thể mất 75 phần trăm của cuộc sống của họ do thiệt hại nước trước khi một dầu trở nên đục. Vòng bi phần tử cán không chỉ nhạy cảm với nước nhũ tương mà còn cho nước hòa tan. Xem video này bằng cách nhấp vào hình ảnh dưới đây để tìm hiểu tầm quan trọng của việc kiểm soát ô nhiễm nước.

 
Bình luận
Thống kê truy cập
MỠ CHỊU NHIỆT

MỠ SILICONE

MỠ DẪN ĐIỆN

https://www.facebook.com/khodaumo/